بنیاد گذاری مدارس نو

میسیونرهای مذهبی و بنیادگذاری نخستین آموزشگاههای نو

          جاستین پرکینز :

          نخستین میسیونر مذهبی از کلیسای پروتستان آمریکا بود .

          در سال 1215ش. به یاری گروهی کشیش، آموزشگاهی در ارومیه بنیان نهاد . ( ویژه پسران اهل آسور بود .)

          این گروه در سال 1217 ش. آموزشگاهی برای دختران آسوری در ارومیه برپا کردنند .

          دکتر گرانت :

دکتر گرانت، عضو دیگر هیئت مذهبی پروتستان در سال 1219 ش . مدرسه دیگری در ارومیه برای آموزش و پرورشکودکان مسلمان برپاساخت . اندک اندک بر شمار آموزشگاه های  هیئت آمریکایی در شهر ارومیه و روستاهای پیرامون آن افزوده شد .

          2فوریه :

امروز مادر یکی از بچه ها به کلاس درس آمد و سروصدای زیادی به راه انداخت . آموزگار کلاس کشیش ابراهام در کلاس بود . وقتی وارد کلاس شدم، زن درحالی که فریاد می زد رو به من کرد و گفت : بچه های ما برده شما نیستند . شما ، آقا ، نمی توانید از وجود بچه های ما سود ببرید  و به آنها مزدی پردازید . کشیش ابراهام از راه رسید و با ناراحتی از اینکه آن زن به من توهین کرده است ، گفت : شما و ملت ما بسیار ناسپاس هستید ، به همین دلیل است که خداوند به مسلمانان اجازه می دهد ما را سرکوب کنند . دست پسرت را بگیر و برو. مادر با شرمساری دست پسرش را گرفت و بیرون رفت .

          12 مارس :

یک مدرسه شبانه روزی برای دختران در محوطه ساختمان میسیونر ها باز شد .فکر درس خواندن دختران که در آغاز ورود ما برای آسوری ها بسیار عجیب بود، اکنون امری پذیرفنه شده است . درست به یک داستان می ماند ، مادران در سرزمین آسوری دست دختران خود را گرفته اند و با اشتیاق به مدرسه می آورند . آنها بیشتر وقت ها می ایستند و درس آنها را گوش می دهند .

 

 

          دکتر شنیدر :

          پزشک ویژه مظفرالدین شاه و رییس انجمن منطقه ای آلیانس فرانسه در ایران بود .

          این گروه در تلاش بود که برای کودکان یهودی ایران ، مدرسه بسازد .

          سرانجام در سال 1277 ش . دکتر شنیدر ، آموزشگاهی برای کودکان یهودی تهران برپا ساخت.

          آغاز نگرانی های روشنفکران ایران:

با گسترش آموزشگاههای میسیونر های مذهبی اروپایی و آمریکایی ، برخی از روشنفکران که نگران چیرگی فرهنگ غرب و کاهش نفوذ زبان فارسی بودند ، براین نکته پای فشردند که ایرانیان خود باید به بنیانگذاری آموزشگاه های نو بپردازند .

در روزنامه اتحاد شماره17 سال 1292ش. در سر مقاله ای به قلم شیخ محمود نثری همدانی با عنوان ترقی بدون علم محال است ، می خوانیم :

ما ایرانی ها اگر چند سال دیگر هم یک فکر اساسی برای معارف مملکت خود نکنیم و مانند سابق از معارف فقط به اسم قناعت کنیم و تمام مدارس را در تحت یک دستوری که بتواند اخلاق تمام اطفال را اصلاح و به هم دیگر نزدیک کند و حبّ وطن و زبان و مذهب را ازبچگی در دماغ آنها جای گیر نماید ، نیاوریم ، عنقریب به واسطه مدارسی که خارجه در مملکت ما دایر کرده و میکنند به کلّی اخلاق اهالی مبدل شده و عادتشان مختلف خواهد شد.به کلی زبان و ایرانیت و ملیت ما از میان خواهد رفت ، چه آن که مدرسه ای که معلمان آن فرانسوی ، انگلیسی ، آمریکایی ، روسی ، آلمانی و... باشند، اهمیت ایران و لسان فارسی و ملیت ایران را در کلّه شاگردان جای گیر نخواهد کرد و غالب شاگردانی که از آن مدارس بیرون بیایند بالطبع طرفدار همان کسانی که آن جا تحصیل کرده اند خواهند بود و همان ممالک در وجودشان اهمیت خواهد داشت و ایرانیت از میان خواهد رفت .

بنیادگذاری آموزشگاه های نو و شکل گیری مفهوم آموزش ابتدایی در ایران

          نخستین آموزشگاه رسمی ایران ، مدرسه دالفنون بود.

          دانش آموزان این مدرسه در پایه دانشگاهی درس می خواندند.

          این آموزشگاه بعدها به پایه دبیرستان تنزل یافت .

          تا سالیان دراز تنها مدرسه متوسطه کشور بود.

بدین سان دگرگونی در سامانه آمو

/ 0 نظر / 45 بازدید