روش تدریس تفحص گروهی +گردش علمی

   روش تدریس تفحص گروهی

                از جمله کسانی که به این روش اعتقاد دارند جان دیویی می باشد ، جان دیویی اعتقاد دارد در جامعه ای که دموکراسی حاکم است و مردم خود بر سرنوشت خویش حاکم هستند ، روش تدریس و آموزش هم باید بر اساس فعالیت های حجمی یا گروهی باشد . هربرت تلن از این اعتقاد دیویی استفاده کرده و روش تدریس تفحص گروهی را ارائه

می دهد . تلن بر این اعتقاد است : انسانی که با انسان های دیگر بر یک دسته قواعد و قوانین می رسند ، مجموعه ای از واقعیت های اجتماعی را پایه گذاری می کنند .

                برای مثال معنای سخن تلن آن است که اگر بین انسان ها توافقی برسد انواع مسائلی که پیش می آید ، نباشد ، نظم اجتماعی ـ که یک واقعیت اجتماعی است ـ به وجود نمی آید .

                هدف نهایی روش تدریس تفحص گروهی ، روش رسیدن به روحیه جمعی کار کردن است . بر اساس نظریه تلن موارد زیر در یک جستجو یا کاوش مورد نظر است :« توجه به یک مسئله و نظارت بر جریانات مربوط به آن ، اقدام عملی برای مسئله و نظارت بر جریانات مربوط به آن اقدام عملی برای بررسی مسئله به صورت گروهی .

                تلن بر این باور است که دانش و آگاهی زاییده جست و جو و کاوش است . مطابق دیدگاه تلن دانش جدید از طریق به کار بردن دانش قبلی یا پیشین به دست می آید .

                مراحل اجرائی روش تدریس تفحص گروهی :

                1- موقعیت سازی

                دراین گام معلم برای ایجاد انگیزه وایجاد سئوال در ذهن یادگیرنده و پدید آوردن زمینه پژوهش ، فراگیرنده با یک موقعیت نامعین مواجه می کند .

                2- کشف واکنش

                معلم تلاش می کند دانش آموزان خود را برای واکنش در برابر محیط و مواد آموزشی آماده سازد .

                3- فرمول بندی و سازماندهی 

                در این مرحله ، الزامی است که سازماندهی ویژه موقعیت پدید آمده ، انجام پذیرد و روال ویژه ای برای رویدادها تدارک شود .

                4- مطالعه مستقل گروهی

                در این مرحله ، معلم تمرینات و مسایل خاصی را ارائه می دهد که دانش آموزان خود را ملزم می دانند تا آنها را انجام دهند .

                5- تجزیه و تحلیل

                معلم در این مرحله دانش آموز را وا می دارد تا به عملیات خود به دقت نگاه کند و فرآیند کار خود را تجزیه و تحلیل کند . این عمل سبب روشن شدن دلایل انجام دادن کار می گردد .

                6- فعالیت دوباره

                فعالیت چندباره درزمینه های خاص مبانی یادگیری رامستحکم می کند. معلم در این مرحله به ارائه بازخورد ها و تدوین فعالیت های جدید می پردازد .

                روش تدریس یادگیری تسلط یاب

                کسانی که نخستین بار ( در دهه 1920 ) در زمینه یادگیری تسلط یاب سخن گفتند ، کارلتن و اشبورن و هنری مورسیون بودند . پس از آنان جان ـ کارول و بنجامین بلوم بر اساس کار اندیشمندان یاد شده به فعالیت پرداختند . هدف اساسی نظریه پردازان یادگیری تسلط یاب سوق دادن دانش آموزان به سویی است که در آن به سطح رضایت بخشی از یادگیری و مهارت دست یابند . بنابراین روش ، یکسان کردن بازده های یادگیری باشد .

                به دیگر سخن ، در آموزشهای مرسوم اساس زمان یادگیری است ، یعنی تلاش می گردد دانش آموزان با توجه به یک زمان یکسان آموزش ببینند و به یادگیری بپردازند .

                نتیجه نهایی استفاده از روش تدریس یادگیری تسلط یاب از نظر عاطفی یا احساس رضایت درونی از یادگیری است . اگر به فرد فرد دانش آموزان فرصت یادگیری مورد نیاز آنان داده شود و کیفیت آموزش نیز مناسب با نیازهای فردی آنان باشد آنگاه حدود 95% آنان در یادگیری مطالب درسی به حد تسلط خواهند رسید .

               مفاهیم اساسی روش تدریس یادگیری تسلط یاب 

                در یادگیری تسلط یابی اساسی ترین مفهوم « تسلط » است . تسلط به مقدار یادگیری واقعی یادگیرنده اشاره می کند . بنابراین ، تسلط هم بر بازده مطلوب یادگیری و هم بر سطح قابل قبولی از عملکرد که حاکی از توفیق در یادگیری باشد ، دلالت می کند . مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزدیک است . مهارت به کار آمدی فرد در استفاده از یادگیری هایش اشاره می کند . هرچند که تسلط به اثربخشی فرآیند یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند .

                اندرسون و بلاک می گویند ، مهارت به دنبال تسلط می آید ، یعنی نخست شخصی باید ابتدا بر کاری تسلط یابد تا بعد در آن ماهر شود . یادگیرندگان از راه تمرین کردن یادگیری هایی که قبلاً بر آنها تسلط یافته اند مهارت کسب

می کنند ، بنابراین می توان گفت تسلط ، پیش نیاز مهارت است .

                کنترل میزان تسلطی که دانش آموز در فرآیند آموزش به دست می آورد از طریق آزمون های مرحله ای

( تکوین ) و پایانی ( تجمعی ، تراکمی و . . . ) امکان پذیر است .

                معلمان هنگامی که از این روش بهره می گیرند به ارزشیابی مرحله ای و پایانی دانش آموزان بپردازند . انتظار است معلمان با این کار و میزان تسلط دانش آموزان به مفاهیم و از میزان تبحر آنان به مهارتی که یاد گرفته اند ، آگاه می شوند .

                بر وفق روز نشاین عواملی که زمینه ساز تسهیل و فرآیند یادگیری اند ، عبارتند از : تمرین های گام به گام ، تمرینات مبتنی بر مثال هایی درباره مهارت ها و مفاهیم جدید ، گفتارهای توضیحی درباره مواد مورد نظر برای یادگیری ، تلاش برای تسلط بر مفهوم یا مهارت و پرهیز از بی صبری و تشریح مجدد نکات شود . مربوط به مفاهیم و مهارتها . علاوه بر آن چه بیشتر یادآوری شد ، ارائه باز خورد درباره میزان تسلط به مفاهیم و مهارت ها از سوی معلمان به دانش آموزان اهمیت حیاتی دارد . معلم باید تلاش بکند متناسب با زمان و مکان یادگیری بازخوردهای مناسب را ارائه دهد .

 

مراحل اجرای روش تدریس یادگیری تسلط یاب

 

1- آماده سازی درس

 

                برای آماده سازی درس فعالیت های زیر را انجام می دهد :

 

                الف) اهداف یا هدف درسی را معین کند .

/ 0 نظر / 575 بازدید