تحلیل محتوا با روش ویلیام رومی

 عنوان:    تحلیل محتوای کتابهای هدیه‌های آسمان و کتاب کار (جدید التالیف چاپ سال ۱۳۸۲ـ‎۱۳۸۱) در مقایسه با محتوای کتاب تعلیمات دینی سال (چاپ سال ‎۱۳۸۰) دوم دبستان بر اساس الگوی تحلیل محتوایی ویلیام رومی

 

   پژوهشگر: مظفر، محمد

   دانشگاه: تربیت مدرس

   دانشکده: علوم انسانی

   سال: ‎۱۳۸۲

   مقطع: کارشناسی ارشد

   استاد راهنما: ایمانی، محسن

   کلیدواژه: محتوی/ تحلیل محتوی/ ضریب درگیری/ برنامه‌های درسی/ الگوی تحلیل محتوایی ویلیام رومی/ تعلیمات دینی/ هدیه‌های آسمان و کتاب کار

 

  چکیده:

 

 تدوین، اصلاح و تغییر کتب درسی از نیازهای مبرم نظام آموزشی هر کشوری است که از این طریق بتوان به تدوین و طرح محتوای کتب جدیدی دست یافت و دانش آموزان را با سیر پیشرفت جهانی و کشوری، همگام ساخت و نیز به اصلاح و تغییر محتوایی کتب دست زدند تا از این طریق مطابق نیاز فراگیران، موضوع درسی و جامعه حرکت کنند. در این راستا گروه تالیف و تدوین کتب درسی، دفتر گروه تعلیمات دینی و قرآن مبادرت به تدوین کتاب جدید التالیفی تحت عنوان هدیه‌های آسمان و کتاب کار کرد. محقق نیز در این راستا به تحلیل محتوایی این کتاب پرداخت و برای تحلیل محتوایی این کتاب از روش تجزیه و تحلیل محتوایی ویلیام رومی شهره استفاده کرده است. آنچه که از تحقیق محتوایی کتابهای تعلمیات دینی (چاپ سال ‎۱۳۸۰) و کتاب‌های هدیه های آسمان وکتاب کار (چاپ سال ‎۱۳۸۱) پایه دوم ابتدایی جدید التالیف بدست آمد. حاکی از این است که ضریب درگیری دانش‌آموزان با متن و تصاویر در کتب تعلیمات دینی (کتاب قبلی) و کتابهای هدیه‌های آسمان و کتاب کار جدید التالیف، پایین و منجر به درگیری دانش‌آموز با متن و تصایر نمی‌شود، اما ضریب ۱/‎۱ در پرسشها بیانگر این امر است که کتاب جدیدالتالیف موجب درگیری بیشتر دانش آموزان با پرسشها می‌شود و کتاب قبلی ضعیف است. بطور کلی ضریب درگیری دانش‌آموزان با محتوا در کتاب تعلیمات دینی %‎۴۱ و کتاب هدیه‌های آسمان و کتاب کار ۲/‎۱ محاسبه گردید و نشان میدهد که کتاب جدید موجب درگیری بیشتر دانش آموزان با محتوا شده و کتاب قبلی ضریب درگیری پایینی داشته است.

تحلیل محتوی به روش ویلیام رومی       william  Romey

 

 

 

این روش از نوع تجزیه و تحلیل کمّی است.(  Quantitantive  analysis  ) که در آن میزان یادگیری دانش آموزان در فرایند یادگیری  را ارزیابی می کنند.هرچنداین روش همه ی ابعاد را در بر نمی گیرد، اما یکی از بهترین تکنیک های موجود برای تعیین فعال سازی دانش آموزان است.

 

ضریب درگیری( involventindex) : از نظر رومی ، عددی که از تقسیم مقوله های فعال به غیر فعال برای هر جزء کتاب بدست می آید. برای تحلیل محتوا می توان تمام صفحات و یا بخشی از آن را مورد ارزیابی قرار داد.

 

1-    گام های تحلیل محتوا:

 

1-1-         تحلیل متن:

 

1-2-          برای تحلیل متن ، به جمله باید توجه کرد.

 

تعریف: جمله مجموعه ی کلماتی است که بین دو سکوت طویل ( نقطه ) قرار گرفته اند و معیار آن معنی دار بودن است.

 

تبصره: - عناوین و سرفصل ها  ،جمله نیستند.

 

-         توضیحات زیر تصاویر ، نمودار ها ، شکل ها و... جمله نیستند.

 

1-1-1-  انتخاب 30 صفحه از کتاب به کمک قرعه یا جدول تصادفی اعداد

 

1-1-2-  انتخاب 15 جمله از هر صفحه

 

1-1-3-  قضاوت و طبق بندی هر یک از جملات

 

1-1-4-  تنظیم و تکمیل جداول مربوطه بر اساس فرمول تحلیل متن

 

الف)  شرح طبقات :

 

       طبقه a  : برای بیان واقعیت های علمی و اثبات شده

 

       طبقه b  : برای تصمیم و ارتباط دو گزاره به یکدیگر

 

       طبقه c  :  برای بیان تعاریف

 

       طبقه d  : برای پاسخ سریع به سؤالات

 

       طبقه e  : برای تجزیه و تحلیل داده ها

 

       طبقه f   :  برای دعوت به نتیجه گیری

 

       طبقه g  :  برای دعوت به فعالیت خاص

 

       طبقه h  : برای بیان سؤالات بدون پاسخ در کتاب

 

       طبقه  I  : خنثی

 

 

 

ب) تنظیم و تکمیل جداول 1و 2 بر اساس فرمول تحلیل متن :

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) تنظیم و تکمیل جداول 1و2 :

 

 

 

جدول شماره ی 1

ردیف    

جملات/سؤالات/ عنوان تصویر ،نقشه،نمودار     

طبقه     

صفحه   

فصل

 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی 2

 

 

فصول   

1         

2         

3         

4         

جمع طبقات

 

طبقات   

فراوانی  

درصد    

فراوانی  

درصد    

فراوانی  

درصد    

فراوانی  

درصد    

فراوانی  

درصد

 

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

f

 

g

 

h         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

جمع      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

درصد    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

2-1- تحلیل پرسش ها:

 

1-2-1- انتخاب تعدادی سؤال به طور تصادفی از فصل کتاب

 

2-2-1- تعداد کل سؤالات مثلاً 20 سؤال

 

3-2-1- قضاوت و طبقه بندی هر یک از پرسش ها

 

4-2-1- تنظیم و تکمیل جداول 1و2 بر اساس فرمول تحلیل پرسش ها

 

 

 

الف) فرمول تحلیل پرسش ها :

      

ب) شرح طبقات :

 

  a    : سؤالات بدون زحمت برای پاسخ گویی

 

  b    : سؤالات مربوط به تعاریف

 

   c   : سؤالات مربوط به آموخته های درس

 

  d    : سؤالات منجر به حل مسأله

 

 

 

3-1- تحلیل نمودار ، نقشه ، تصاویر ، شکل و.....

 

1-3-1- انتخاب تعدادی نمودار،نقشه،تصاویرو... به طود تصادفی از هر فصل کتاب

 

2-3-1- تعداد کل موارد فوق مثلاً 20 نمونه

 

3-3-1- قضاوت و طبقه بندی هر یک از نمودار ها،نقشه هاو...

 

4-3-1- تنظیم و تکمیل جداول 1و2 بر اساس فرمول تحلیل نمودار و...

 

 

 

الف) فرمول تحلیل نمودار، نقشه و...  :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

ب) شرح طبقات :

 

    a  : برای توضیح و تفسیر بیشتر متن

 

   b   : منجر به فعالیت و پرسش و پاسخ

 

 

 

 بعد از تکمیل جدول های 1و2 به طور جداگانه می توان ضریب درگیری را برای هر یک  از مقوله های کتاب ( متن،پرسش،نقشه و نمودارو....) محاسبه کرد.بنابراین شاخص مناسب بین 4/0 تا 5/1 قرار دارد، یعنی :

 

اگر ( x=0/4 ,  x=o  ) < I  باشد : ضریب درگیری دانش آموزان کم و ارائه ی مطالب غیر فعال است.

 

اگر 1   I باشد : ضریب درگیری دانش آموزان بالا و ارائه ی مطالب به صورت فعال است.

 

اگر I > 1/5  باشد: برای متون تخصی،علمی و پژوهشی مناسب است.

 

نهایتاً برای بدست آوردن یک نتیجه کلی می توان میانگین شاخص ها را تعیین کرد ، یعنی:

 

 

 

     جمع صورت ها                  مجموع فراوانی های مربوط به درجه  ی فعالیت

 

                                 =                                                                

 

    جمع مخرج ها                    مجموع فراوانی های مربوط به درجه غیر فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

برای مطالعه ی بیشتر:

 

1-     خوی نژاد، غلامرضا ، برنامه ریزی درسی، انتشارات آستان قدس رضوی – مشهد- 1377

 

2-     ملکی، حسن- برنامه ریزی درسی( راهنمای عمل ) ، انتشارات مدرسه – تهران -1376

 

3-     یار مهریان ، محمد حسین ، اصول برنامه ریزی درسی ، انتشارات مدرسه- تهران- 1377

 

4-     پور ظهیر ، علی نقی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی، انتشارات آگاه – تهران – 1375

 

5-      برونس جویس و مارشاویل، الگوهای تدریس و تحلیل محتوا ، ترجمه برنجی ، محمد رضا، ناشر مؤلف – تهران- 1370

تحلیل محتوا چیست؟

 

فن پژوهش عینی، اصولی و احتمالا کمی در محتوا به منظور تفسیر آن را تحلیل محتوا می گویند. تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارتست از قرار دادن اجزای یک متن (کلمات، جملات، پاراگراف ها و امثالهم بر حسب واحد هایی که انتخاب می شوند) در مقولاتی که از پیش تعیین شده اند البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمی شود، بلکه می تواند شامل سایر مطالب از جمله تصاویر، نقشه ها و نقاشی هاو نمودارها نیز باشد.

 

تحلیل محتوا از نظر بارکوز : وی معتقد است که تحلیل محتوا عبارتست از تحلیل علمی، جامع، دقیق و منظم پیام های ارتباطی است.

 

چرا محتوا را تحلیل می کنیم؟

 

پاسخ این سوال در یک جمله می تواند چنین باشد: یافتن نسبت بین اهداف و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود، علت اصلی تحلیل محتوا خواهد بود اما موضوع به همین جا ختم نمی شود چنانچه در تعاریف مختلف از محتوا نیز مشاهده شد. محتوا دارای عناصر متعدد و پیچیده ای است ضمن آنکه جنبه های مختلفی را نیز در بر دارد. از این رو یکی از دلایل تحلیل محتوا تشخیص این عناصر و آن جنبه هاست. مسلما در صورتی که اجزای مختلف محتوا شناخته شده و دسته بندی گردد درک آن ساده تر و انتقال آن مقدورتر خواهد بود.

 

مواردی از تحلیل محتوا :

 

1) تحلیل محتوا به منظور مشخص ساختن انواع مفاهیم و مطالب به کار رفته؛

 

2) تحلیل محتوا به منظور تعیین اهداف آموزشی؛

 

3) تحلیل محتوا به منظور بررسی معیارهای انتخاب محتوا؛

 

4) تحلیل محتوا به منظور تعیین نقاط ضعف و اصلاح برنامه؛

 

5) تحلیل محتوا به منظور بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوای کتاب؛

 

انواع روش های تحلیل محتوا :

 

1) تحلیل محتوای توصیفی؛

 

2) تحلیل محتوای استنباطی؛

 

3) روش تحلیل محتوای ویلیام رومی؛

 

1- تحلیل محتوای توصیفی:

 

با افزایش جراید و روزنامه ها از قرن نوزدهم نیاز به تحلیل متن آنها به منظور تعیین اولویت ها و جابه جایی محتوای آنها آشکار گردید. تحلیل محتوای توصیفی روش تحلیلی بعد از وقوع است. یعنی توصیف کمی محتوای بارز یک متن. این روش قدیمی ترین روش تحلیل محتواست. در گام اول یک تحلیل توصیفی تحلیل متن است از این رو می توان متن را به اجزایی تقسیم بندی نمود و تحلیل را در مورد هر جز به طور جداگانه انجام داد.

 

2- تحلیل محتوای استنباطی:

 

با در نظر گرفتن فرض مقدماتی این روش که بین برخی مشخصه های بارز داخل متن و مشخصه های بارز خارجی همبستگی وجود دارد و تحلیل محتوای استنباطی این بحث برداشتی از ادامه تحلیل توصیفی است. استنباطی در این مفهوم بدین معنی است که مشخصه های خاصی از یک متن با مشخصه های خاصی از مضمون یا وضعیت اجتماعی مرتبط هستند. این روش صرفا توصیف محتوای متن را مد نظر ندارد بلکه هدف آن نتیجه گیری از محتوای یک متن در مورد جنبه هایی از واقعیت اجتماعی است.

 

3- روش ویلیام رومی در تحلیل محتوای کتب درسی:

 

ویلیام رومی یکی از صاحب نظران تعلیم و تربیت کتاب خود را بنام (( تکنیک های پژوهشی در آموزش علوم )) را در سال 1986 ارائه کرد. روش او چنانکه خود او معتقد است، یک روش تحلیل کمی است. که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی می پردازد.

 

مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از: تعیین هدف، نمونه گیری، رمز گذاری و مقوله بندی طبقه بندی مقوله ها، ارزیابی عینی طبقه ها.

 

درباره هدف روش تحلیل محتوای ویلیام رومی می توان گفت که هدف آن بررسی این موضوع است که آیا کتاب و یا محتوای مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش یادگیری درگیر می نماید؟ به عبارت دیگر هدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟

 

درباره نمونه گیری نیز همانند سایر روش های دیگر پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد می توان دست به نمونه گیری زد و چنانچه جامعه آماری مورد نظر وسعت چندانی نداشته باشد، می توان از تمام جامعه به عنوان نمونه استفاده کرد .

 

در مرحله سوم محتوا کد گذاری و مقوله بندی می شود که ویلیام رومی برای تحلیل محتوای کتابهای درسی ابتدا محتوا را به سه قسمت متن کتاب درسی، تصاویر، سوالات تقسیم می کند و سپس برای هر قسمت مقوله هایی را تعریف می کند.

 

درباره قسمت اول، یعنی متن کتاب درسی، ده مقوله تعریف می کند. در ارتباط با قسمت دوم یعنی تصاویر چهارمقوله، و در مورد قسمت سوم سوالات چهار مقوله کد گذاری می شود. مهم ترین اصل در مقوله بندی این است که تحلیل گر از یک سو بایستی متغیرهایی را که با آن سر و کار دارد به وضوح تعریف نماید و از سوی دیگر باید شاخص هایی که اطلاعات محتوا بر اساس آن در مقوله قرار  می گیرند تعریف کند به عبارت دیگر مقوله ها بایستی منعکس کننده هدف پژوهش باشند.

 

درباره روش ویلیام رومی می توان اظهار داشت که این اصل تا حد زیادی مراعات شده است و مقوله ها منعکس کننده هدف پژوهش هستند برای اثبات آن می توان مثالی از مقوله های آورده شده در روش وی را ذکر نمود:

 

در قسمت تصاویر اگر به مقوله b توجه شود: ((از فراگیر خواسته شده که با استفاده از مفروضات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد.)) ملاحظه می شود که در این مقوله تحرک و فعالیت و انجام کار برای فراگیر مطرح است این مقوله را ویلیام رومی جزء مقوله های فعال آورده است با دقت در این مقوله مشخص می شود که با هدف پژوهش که سنجش ارائه محتوای فعال است کاملا هماهنگی دارد. این اصل درباره سایر مقوله ها مطرح است و می توان آن را به سایر مقوله ها تعمیم داد. در مرحله چهارم طبقه بندی مقوله ها، ویلیام رومی، مقوله را به سه طبقه تقسیم می نماید، طبقه فعال، طبقه غیر فعال، طبقه مقوله های خنثی.

 

- در طبقه های فعال، دانش آموز با فعالیت های علمی و بطور کلی با یادگیری و آموزش درگیر است و چون مستلزم فعالیت فراگیر است و یادگیری فعال را ارائه می دهند به آنها مقوله های فعال گفته می شود.

 

- در طبقه ها غیر فعال دانش آموز مشغول فعالیت های علمی به معنی واقعی نمی باشد و کتاب هایی که روی این مقوله ها تاکید نمایند کتاب های غیر پژوهشی خواهند بود.

 

- مقوله های خنثی مقوله هایی هستند که نقش مهمی در ارزشیابی و تحلیل کمی کتب و متون درسی ایفا نمی کند و بنابراین در ارزشیابی می توان از آنها صرف نظر نمود.

 

 اکنون جا دارد که روش ارائه شده توسط ویلیامن رومی را که عینا برگرفته از کتاب (( تکنیک های پژوهش در آموزش علوم )) اوست آورده شود:

 

ارزشیابی متن درس

 

1. به طور تصادفی ده صفحه یا صفحات بیشتری از قسمت های گوناگون یک کتاب را انتخاب کرده و علامت گذاری نمایند. 

 

2. در هر یک از صفحات انتخابی، 25 جمله یا بیشتر را مطالعه نموده و هر کدام را در یکی از مقوله های زیر قرار دهید. این جملات شامل عناوین، شرح زیر تصاویر و پیشگفتار و یا مقدمه های فصول نمی شود.

 

a) بیان حقیقت: بیان حقیقت عبارتست از بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که بوسیله فرد دیگری غیر از دانش آموز انجام پذیرفته است.

 

مثال: در هوا دو عنصر نیتروژن و اکسیژن به مقدار زیاد و دو ماده مرکب دی اکسید کربن و بخار آب به مقدار کم با هم مخلوط شده اند.

 

b) بیان نتایج یا اصول کلی (تعمیم ها): منظور از بیان نتایج یا اصول کلی عبارتست از نظرات ارائه شده توسط نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات مختلف.

 

 مثال : شاید بهترین کمکی که می توانید به دستگاه گوارش خود بکنید این است که خود را شاد نگه دارید

 

c) تعاریف: منظور جملات یا جمله ای است که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطلاح آورده می شود.

 

 مثال: هیجان عبارتست از یک واکنش کلی و شدید ارگانیزم به یک موقعیت غیر منتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند و یا ناخوشایند.

 

d) سوالاتی که در متن مطرح شده و جواب آنها بلافاصله بوسیله مولف داده شده است.

 

مثال: همه مواد آلی که در بدن موجودات زنده یافت می شوند، دارای کربن هستند، این کربن از کجا می آید؟

 

e) سوالاتی که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید.

 

مثال: چه عاملی انگیزه یا سائق تشنگی را ایجاد می کند؟ و نیز به نظر شما در افراد دارای گروه خونی AB نیروی ژن A بیشتر است یا نیروی ژن   B ؟ چرا؟

 

f) از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نماید.

 

g) از دانش آموز خواسته شده که آزمایشی را انجام داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه مسائل عنوان شده را حل کند .

 

مثال: (( آزمایش 4 را انجام دهید تا دریابید که چگونه با مواد حل نشدنی در آب می توان یک محلول ساخت)).

 

h) سوالاتی که به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب آنها بلافاصله بوسیله نویسنده کتاب در متن نیامده است.

 

 مثال: چون هورمونها به همراه خون منتقل می شوند، قاعدتا باید انتظار داشت که به همه جای بدن برسند، در این صورت، چگونه هدف خود را شناسایی می کنند؟

 

i) از دانش آموز خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش را مورد ملاحظه قرار دهدو بطور کلی جملاتی که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد در این مقوله جای می گیرد .

 

j) سوالت مربوط به معانی بیان.

 

از مقوله های ده گانه فوق، مقوله های a و b و c و d جزء مقوله های غیر فعال به حساب می آیند و مقوله های e و f و g و h جزء مقوله های فعال قلمداد می گردند. دو مقوله آخر یعنی i و j از مقوله های خنثی هستند که نقش مهمی در ارزیابی کتاب ندارند و بنابراین می توان از آنها در امر ارزشیابی و تحلیل، چشم پوشید و صرفنظر کرد. به منظور محاسبه ضریب درگیری دانش آموز با متن و یا به منظور سنجش سطح فعالیت فراگیر می توان مجموع مقوله های فعال را بر مجموع مقوله های غیر فعال تقسیم نمود:

 

ضریب درگیری دانش آموز با متن= مجموع مقوله های فعال تقسیم برمجموع مقوله های غیر فعال

 

ارزشیابی تصاویر و اشکال

 

1) ده شکل را به طور تصادفی انتخاب نمایید.

 

2) هر کدام از این تصاویر را تحلیل نموده و در یکی از مقوله های زیر جای دهید:

 

a. تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است.

 

b. تصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد.

 

c. تصویری که برای تشریح شیوه جمع آوری وسایل یک آزمایش آمده است.

 

d. تصویری که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد.

 

از مقوله های چهارگانه فوق، مقوله a ، غیر فعال وb مقوله فعال قلمداد می شود و مقوله های c و d مقوله های خنثی هستند. برای محاسبه ضریب درگیری، در اینجا نیز مقوله فعال بخش بر مقوله غیر فعال می شود.

 

ضریب در گیری دانش آموز با تصویر=  مقوله های فعال تقسیم بر غیر فعال

 

 ارزشیابی سوالات

 

1) ده سوال را به طور تصادفی از ده فصل انتخاب نمایید.

 

2) هر یک از سوالات انتخابی را در یکی از مقوله های زیر جای دهید.

 

a) سوالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می توان یافت.

 

b) سوالی که جواب آن را مربوط به نقل تعاریف است.

 

c) سوالی که برای پاسخ آن به دانش آموز باید از آموخته های خود در درس جدید برای نتیجه گیری در مورد مسایل جدید استفاده کند.

 

d) سوالی که در آن از دانش آموز خواسته شده مساله بخصوصی را حل نماید.

 

در طبقه بندی فوق مقوله های a و b در زمره مقوله های غیر فعال و مقوله های c و d در زمره مقوله های فعال بخش بر مقوله های غیر فعال گردد:

 

ضریب درگیری دانش آموز با سؤالات  =مجموع مقوله های فعال تقسیم بر غیر فعال

 

تفسیر نتایج در روش تحلیل محتوای ویلیام رومی

 

در نهایت بعد از اینکه ضریب درگیری (شاخص درگیری) دانش آموز با محتوا (متن، تصاویر، پرسش ها) مشخص گردید، نوبت تفسیر نتایج فرا می رسد. ضریب درگیری دانش آموز با محتوا عددی است که نشان دهنده میزان فعال بودن محتوا است. دامنه این عدد بدست آمده ممکن است از صفر تا بی نهایت باشد، اما به نظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی، فعال است که ضریب درگیری (شاخص درگیری ) آن بین 4/0 تا5/1 باشد: 4/0 ‹ ضریب درگیری ‹ 5/1.

 

ضریب درگیری کمتر از 4/0 بیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطلاعات علمی می پردازد و از فراگیران می خواهد تا در پی حفظ کردن مطالب علمی ارائه شده باشند. چنین کتابی در زمره کتاب های غیر پژوهشی به حساب می آید که در آن دانش آموز هیچگونه نقش فعالی را در امر یادگیری به عهده ندارد و به او و به ذهن او به عنوان یک سیستم بانکی نگریسته می شود که همیشه در پی حفظ و نگهداری و بایگانی مطالب است.

 

از طرف دیگر ضریب درگیری بزرگتر از 5/1 نمایانگر کتابی است که در مورد هر جمله، تصویر، یا سوال آن، از دانش آموز می خواهد تا به نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد و به فعالیت بپردازد. چنین کتاب هایی مفروضات و اطلاعات علمی کافی را در اختیار فراگیران قرار نمی دهد و فقط از دانش آموزان می خواهند تا به گونه ای، فعالیتی را انجام دهند. از نظر ویلیام رومی این کتاب ها نیز به صورت غیر فعال ارائه شده است. زیرا فعالیت زیادی می طلبد در حالی که به اطلاعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمی شود . بنابراین به عقیده ویلیام رومی کتابی مناسب است و به صورت فعال ارائه شده است که شاخص درگیری دانش آموز با محتوای آن کتاب بزرگتر از 4/0 و کوچکتر از 5/1 باشد. به عبارت دیگر هر کتاب که به صورت فعال ارائه می شود باید حداقل 30% و حداکثر 70% مطالب و موضوعات علمی را ارائه دهد، در غیر اینصورت محتوای کتاب غیر فعال خواهد بود.

 

در نتیجه محتوای برنامه درسی می بایست به گونه ای طراحی و ارائه شود که دانش آموزان را نسبت به یادگیری برانگیزد و زمینه اکتشاف و پژوهش و عمل فعالانه آنان را فراهم سازد.

فصلنامه برنامه ریزی درسی ، سال نهم، شماره 33

 

 

 

عنوان:

تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب هدیه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی ایران

 

 

نویسنده(گان):

عباس شکاری ، زکیه نجاریان

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به میزان سطح خوانایی کتاب های هدیه های آسمانی پایه چهارم و پنجم ابتدایی، بررسی تفاوت سطح خوانایی کتاب های هدیه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی از نظر تناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش آموزان و مقایسه آنها با سطح توانایی خوانایی دانش آموزاناز نظر میزان تناسب متون است. انتخاب روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ است. موضوع مورد مطالعه کتاب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی شامل23 درس در 80 صفحه و کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی در برگیرنده 23 درس در 103 صفحه است.یافته های به دست آمده از این پژوهش نمایانگر آن است کهدر میزان سطح خوانایی بخش های اول و دوم کتابپایه چهارم با بخش سوم تفاوت محسوس

/ 0 نظر / 710 بازدید