روش های تدریس نوین : یادسپاری

 روش یادسپاری:

 

این روش به فرد کمک می کند ضمن بررسی فرایند شناخت و یادگیری خود، روشهای به یادسپاری را شناسایی کند و به کار ببرد. این روش یکی لز روشهای فراشناختی است، زیرا فرد می تواند فرایندهای ذهنی خود را در یادگیری بشناسد و روشهای ارزشیابی، کنترل و اصلاح آن را اتخاذ کند. این اقدام جزو اصول اولیه ی فراشناخت است . هدف از به کارگیری این روش، یادگیری معنادار است و مشکل فراموشی را اصلاح خواهد کرد.

 

مراحل:

 

1- معرفی محتوای آموزش:

 

در این مرحله، معلم معنی و مفهوم مورد نظر آموزش را مطرح می کند و به جای این که از دانش آموزان بخواهد با یک روش غیرفعال و وقت گیر، به تکرار بیش از حد حفظ و نگهداری مفهوم بپردازد، آنها را در آموزش معنادار مفهوم و محتوا، درگیر سازد. یادگرفتن مطالب حفظ کردنی و یادسپاری دو روش مهم دارد:

 

1- روشی که با آن مشقت و فشار ذهنی انجام می شود.2- روش استفاده ار راهبردهای یادسپاری است که در این صورت یادگیری معنادار و پایدار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین انتظار می رود معلمان آنچه را که باید آموزش داده شود، به طرق گوناگون معرفی کنند.

 

2- تکنیک ها و راهبردهای یادسپاری:

 

در این مرحله، معلم می تواند فهرست تعدادی راهبرد و تکنیک را به دانش آموزان بدهد و چند نمونه ی یادگیری بر اساس آنها معرفی کند. سپس از دانش آموزان بخواهد برای یادگیری موضوعات آنها را تمرین کنند.  بهتر آن است که در یک جلسه هم اندیشی، علاوه بر فهرست معرفی شده ی معلم، خود     دانش آموزان نیز روشهایی را از تجارب گذشته بیان کنند تا فهرست کامل تری از فنون و راهبردهای یادسپاری تولید شود.

 

3- اجرای  راهبردهای تولید شده در خصوص موضوع و مفاهیم درس:

 

بعد از اینکه دانش آموزان موضوع آموزشی و راهبردهای یادسپاری را شناختند، از آنان خواسته می شود در مدت معینی با استفاده از راهبردها، مفاهیم را به یادسپارند. پس از اینکه دانش آموزان راهبردها را بررسی کردند، خود نحوه، یا راه یادگیری را بیان می کنند و سایر دانش آموزان از تجارب شخصی افراد در اجرای راهبردها سبب تمرین موثر در کلاس و بهره مندی از تجارب دیگران شود. این عمل از نظر یاد گیری اهمیت بسیار دارد.

 

3- بررسی و ارزشیابی و تعمیم:

 

در پایان این روش، معلم جدولی در تخته سیاه رسم می کند که همه ی راهبردهای به کار گرفته شده در کلاس را در آن می نویسد. سپس در مورد کارایی آنها از دانش آموزان نظرخواهی می کند و پس از ثبت این نظریات، بر اساس نظر نسبی آنان، راهبردهای کارآمد و موثری ارائه می دهد و برای استفاده و    بهره گیری در همه دروس پیشنهاد می کند.1- راهبردهای به کارگرفته در کلاس 2- اولویت بندی براساس نظر دانش آموزان

 

( برگرفته ازکتاب : راهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس- فضلی خانی، منوچهر )

/ 0 نظر / 139 بازدید