سوال ریاضی پایه ششم - فصل اول - چهار گزینه ای

- چه کسری از شکل مقابل رنگی است؟

الف)                      ب)                        ج)                        د)  

2- هفتمین کسر در الگوی عددی مقابل کدام گزینه است؟                              

الف)                              ب)                                ج)                       د)  

3- کدام عدد مخلوط نشان دهنده ی شکل مقابل است؟

الف) 1           ب)                              ج)                     د)  

4- کدام کسر ساده شدنی است؟

الف)                              ب)                              ج)                     د) موارد الف و ج

5- کدام گزینه نقطه نمایش عدد  را نشان می دهد؟

الف) 4                     ب) 3                      ج) 2                       د) 1

6- کدام یک از کسرهای زیر با کسر  برابر است؟

الف)                              ب)                                ج)                       د)  

7- کسر مخلوط  برابر است با:

الف)                       ب)                         ج) 10+3×3               د) 3+3×10

8- کدام یک از کسرهای زیر بزرگ تر از  است؟

الف)                              ب)                                ج)                       د)  

9- ایمان  باغچه ی خود را گل لاله و  بقیه را گل مریم کاشته است. چه کسری از باغچه خالی مانده است؟

الف)                      ب)                        ج)                        د)  

10- حاصل عبارت مقابل کدام است؟

الف)                             ب)                             ج)                        د)  

11- محیط مستطیلی با طول  و عرض   کدام گزینه است؟

الف)                              ب)                                ج)                       د)  

12- حاصل کسر  کدام گزینه است؟

الف) 621                           ب) 2013                           ج) 1392                           د) 1

13- حاصل  کدام است؟

الف)                      ب)                                ج)                        د)  

14-  یک پارچ آب را خالی کردیم. 1 لیتر آب در پارچ باقی ماند. گنجایش پارچ چقدر است؟

الف) 2 لیتر                         ب) 4 لیتر                           ج) 3 لیتر                  د) 5 لیتر

15- حاصل  کدام است؟

الف)                           ب)                                ج)                       د) هر سه گزینه

16- کدام یک از کسرهای زیر کوچک تر از سایر کسرها است؟

الف)                      ب)                                ج)                       د)  

17- کدام گزینه نشان دهنده ی عدد مخلوط  است؟

 

 

الف)                                                     ب)

 

 

ج)                                                       د)

 

18- در کیسه ای 10 مهره ی آبی، 7 مهره ی قرمز و 3 مهره ی سبز وجود دارد. چه کسری از مهره ها سبز هستند؟

الف)                              ب)                                ج)                       د)  

19-  پول هانیه 500 تومان است. خمس پول او چه قدر است؟

الف) 1500 تومان                  ب) 500 تومان            ج) 300 تومان            د) 100 تومان

20- مساحت مثلثی به ارتفاع  و قاعده ی  چه قدر است؟

الف)                      ب)                                ج)                       د)  

 

/ 0 نظر / 139 بازدید