نحوه ارزشیابی مستمر درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

نحوه ارزشیابی مستمر درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

ابزار و نحوه ارزشیابی

نمره

پوشه کار

۱۲

فرم ثبت مشاهدات

۴

آزمون های کتبی و شفاهی

۴

جمع

۲۰

نحوه ارزشیابی پایانی درس مطالعات اجتماعی ششم:

ارزشیابی پایانی این درس بر طبق سیستم نمره گذاری ۲۰ نمره ای می باشد ابزار ارزشیابی مورد نیاز برای این نوع ارزشیابی دفترچه سوالات( آزمون کتبی که در بر گیرنده انواع سوالات از جملهچهار گزینه ای تستی- تشریحی- صحیح وغلط-کوتاه پاسخ-جورچین) می باشد .

*اعتبارآزمون هنگامی است که علاوه برحیطه ی دانش ، مهارت ها و نگرش های فردهم درآن سنجیده شود .

*آزمون پایانی بیشتر بر پایه سوالات کاربردی - عملکردی و واگرا طراحی شوند.

*می توان به جای دادن تعداد کمی سوال که فقط بر حیطه دانش تاکید دارند آزمون رابه شکل دفترچه ای ازسوالات شامل انواع سوالات چند گزینه ای ، صحیح وغلط. کامل کردنی و جورکردنی. کوتاه پاسخ . انشایی و... طراحی کردکه درآن سوالات فراشناختی و واگرا که دیدگاه درست فراگیر و نوع قضاوت وی را می سنجند وهمچنین سوالات عملکردی و... وجود دارند .

/ 0 نظر / 135 بازدید