راهبردها یا حوزه‌های موضوعی درس مطالعات اول تا هفتم

فصل  اول: من بزرگ‌تر می‌شوم

                            

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

زمان، تداوم و تغییر

 

 

شناسنامه، مدارک مربوط به رشد بدنی و روانی 

  مدارک و شواهد

 

رشد و تغییر نیاز‌ها، توانایی‌ها، تغییرات بدن، درک حال، گذشته و آینده

   

تغییر و تحول

 

 

نظام اجتماعی

 

 

کاربرد‌های شناسنامه

  حقوق و قوانین

 

فرهنگ و هویت

 

آگاهی از ویژگی‌های خود و مشخصات فردی

 

تعلق و هویت

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

خودباوری و امید به آینده و پیشرفت خود

 

 


 

احترام به همنوعان و دوست داشتن آنها به‌عنوان مخلوقات خداوند، پرهیز از رذائل اخلاقی (تمسخر)

  مسئولیت‌پذیری

 

 

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: خانواده

                            

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

زمان، تداوم و تغییر

 

 

تهیه شجره‌نامه

  مدارک و شواهد

 

تغییر در خانواده (ابعاد خانواده، تشکیل خانواده جدید و گسترش خانواده و...)

   

تغییر و تحول

 

 

نظام اجتماعی

 

نیکی به والدین و بزرگ‌تر‌ها

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

 

 

اهمیت و کارکرد های خانواده 

  نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

فرهنگ و هویت

 

 

تعلق به خانه و خانواده

  تعلق و هویت

 

 

آموزه‌های دینی مربوط به رفتار در  خانواده

  میراث فرهنگی

 

 

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

احترام، مهربانی و قدر‌دانی از بزرگ‌تر‌های خانواده

 

مسئولیت‌پذیری

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 


فصل سوم: همکاری در خانواده

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

نظام اجتماعی

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

حقوق و قوانین

نقش‌ها، گروه‌ها و نوسات اجتماعی

 

فرهنگ و هویت

 

تعلق و هویت

 

 

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 

 

مسئولیت‌پذیری

 

 

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت، مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

فصل چهارم: نیاز‌های خانواده

 

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

منابع و فعالیت‌های اقتصادی

 

- کار و کارآفرینی

- بهره‌وری

- منابع و نظام‌های اقتصادی

 

فضا و مکان

 

رابطه انسان و محیط

 

نظام اجتماعی

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

نقش‌ها، گروه‌ها و موسسات اجتماعی

 

فرهنگ و هویت

 

میراث فرهنگی

 

 

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 

 

مسئولیت‌پذیری

 

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت، مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

فصل پنجم: خانه‌ی ما

                            

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

فضا و مکان

 

 

موقعیت مکانی، فضا‌های خانه

  پدیده‌های مکانی، پراکندگی

 

انواع خانه‌ها در نواحی مختلف ایران

   

رابطه انسان و محیط

 

حفاظت از خانه

   

حفاظت از محیط و مکان

 

زمان، تداوم و تغییر

 

 

تغییر شکل و کارکرد فضا‌های خانه در زمان

  تغییر و تحول

 

نظام اجتماعی

 

مراقبت و رعایت ایمنی در خانه

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

 

آتش‌نشانی، کارکرد‌های خانه

   

نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

فرهنگ وهویت

 

 

تعلق به خانه و خانواده

  تعلق و هویت

 

 

خانه روستایی، عشایری، خانه‌ها در شهر‌های بزرگ

  تنوع شیوه‌های زندگی

 

 

 

 

اهمیت قائل شدن برای خانه به عنوان جایگاه خانواده

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 


مسئولیت‌پذیری

 

تمایل به رعایت نکات ایمنی و حفاظت از محل زندگی

   

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 


فصل ششم: مدرسه‌ی ما

                

                        

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

نظام اجتماعی

 

برخی مسئولیت‌ها در مدرسه

 

- مسئولیت‌ها و تکالیف

 

کارکرد‌های مدرسه، نقش‌های مختلف کارکنان

   

- نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

 

مقررات مدرسه

  - حقوق و قوانین

 

فضا و مکان

 

موقعیت مکانی فضا‌های مدرسه و نقشه آن

 

- پدیده‌های مکانی و پراکندگی

 

انواع مشاغل در مدرسه

 

منابع و فعالیت‌های اقتصادی

- کار و کارآفرینی

 

صرفه‌جویی در مصرف منابع

  - حفاظت از منابع

 

 

علاقه‌مندی آگاهانه به رعایت مقررات و حفظ نظم در مدرسه

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 


مسئولیت‌پذیری

 

تمایل به همکاری با اولیاء مدرسه و مشارکت در امور

   

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 


فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

                

                        

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

فضا و مکان

 

 

نقشه

  - پدیده‌های مکانی و پراکندگی

 


 

رابطه فرد با فضا‌های پیرامون موقعیت مکانی

  - رابطه‌ی انسان و محیط 

 

نظام اجتماعی

 

 

مراقبت از خود و رعایت حقوق دیگران

در کوچه و خیابان

  - مسئولیت‌ها و تکالیف

 

 

 کارکرد پلیس ، کارکرد  پست

  - نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

قوانین رفت و آمد

   

 

آموزه‌های دینی، حرکت از خانه با نام و یاد خدا

  - حقوق و قوانین

فرهنگ و هویت

- میراث فرهنگی

 

 

علاقه‌مندی آگاهانه به رعایت مقررات رفت وآمد و احترام به حقوق دیگران

 

 

ارزش‌ها و اخلاق

/ 1 نظر / 220 بازدید
arezoo

سلام خیلی عالی بودمچکرم