آئین نامه جدید ارزشیابی تحصیلی

تعریف ارزشیابی کیفی – توصیفی

 ارزشیابی  کیفی – توصیفی رویکردی در ارزشیابی تحصیلی- تربیتی است که از طریق آن اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری (شناختی- عاطفی مهارتی) با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب مانند پوشه کار، آزمون‌ها (آزمون‌های مداد کاغذی و عملکردی) مشاهدات و ... در طول فرایند یاددهی- یادگیری به دست می‌آید تا براساس آنها بازخوردهای مورد نیاز برای کمک به یادگیری بهتر در فضای روانی- عاطفی مطلوب‌تر برای دانش‌آموزان و اولیاء آنان ارائه گردد.

 روش و ابزارهای سنجش :

•ماده 2- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی در دورة ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامة درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون‌های عملکردی، کار پوشه، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه، اطلاعات لازم را در زمینه فعالیتهای داخل و خارج از کلاس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند تا بازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید.
نحوه ی ارائه گزارش :
•ماده 3- گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان قابل ارائه می‌باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه  می شود:
•الف) نوبت اول در دی ماه(شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی - تربیتی مهر ماه تا پایان دی ماه)
•ب) نوبت دوم در خردادماه (شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی - تربیتی مهر ماه تا خردادماه)
•ج) ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزانی که در درس یا دروسی در خردادماه نیاز به آموزش و تلاش بیشتر دارند(لغایت 15 شهریور).
•تبصره- علاوه بر موارد فوق، مدیر مدرسه و معلم در طول هر نوبت، حداقل دو بار دیگر اولیاء دانش آموز را  از روند پیشرفت تحصیلی - تربیتی وی به نحو مقتضی مطلع می نمایند
/ 1 نظر / 29 بازدید
helen

خيلي از سايتتون خوشم اومد