روش توضیحی

در این روش اطلاعات به طور مستقیم با استفاده از کتاب ، جزوه و یا سخنرانی به دانشس آموزان صورت میگیرد در این روش معلم مطالب درسی کتاب ، جزوه و ... را برای دانش آموزان توضیح می دهد .

در روش توضیحی معلم تمام مطالبی که باید آموخته شود هم اصول و هم پاسخ مسایل را به دانش آموزان عرضه می کند . مانند سخرانی در سالن های اجتماعات .

محاسن :


روش توضیحی

در این روش اطلاعات به طور مستقیم با استفاده از کتاب ، جزوه و یا سخنرانی به دانشس آموزان صورت میگیرد در این روش معلم مطالب درسی کتاب ، جزوه و ... را برای دانش آموزان توضیح می دهد .

در روش توضیحی معلم تمام مطالبی که باید آموخته شود هم اصول و هم پاسخ مسایل را به دانش آموزان عرضه می کند . مانند سخرانی در سالن های اجتماعات .

محاسن : می توان مجموعه کاملی از حقایق ، اصول و مفاهیم را به شیوه ای منسجم به فراگیر آموخت .

این روش فرصتی به فراگیر می دهد تا اطلاعات را به صورت منظم و سازمان یافته دریافت کند .

معایب : دانش آموز مطالب را آمادخه دریافت دمی کنند و در کشف حقایق فعال نیستند .

فراگیر ناچار است مطالب را حفظ کند در نتیجه یادگیری کاهش می یابد .

چند نکته :

بهتر است توضیح مطالب بسیار ساده و کوتاه باشد .

توضیحات دقیق باشد و شامل نکات اصلی مطالب مورد نظر باشد .

استفاده از مثالها ، تصاویر ، فیلم و ... یادگیری را آسان می سازد .

روش سخنرانی :

در این روش از بیان شفاهی برای توضیح و تفهیم مطالب استفاده می شود .

در روش  سخنرانی استاد یا معلم بدون وقفه صحبت می کند و فراگیران گوش می دهند و یادداشت بر می دارند و چکیده مطالب تهیه می کنند .

معمولا فراگیرامن سوالات را در پایان مطرح می کنند .

اساس روش سخنرانی ، ارائه اطلاعات از سوی استاد یا معلم به شاگردان است . این روش بیشتر در دبیرستان  و دانشگاه ها کاربرد دارد .

مراحل سخنرانی :

مقدماتی : معلم با آماده سازی زمینه جهت ارائه ، موضوع سخنرانی را مشخص می کند .

میانی: بیشترین وقت سخنرانی در اینجا صرف می شود . در این  بخش تمام اطلاعات و نکات مربوط به موضوع مطرح می شود .

پایانی : در این بخش معلم مطالب را به هم دیگر ربط می دهد و جمع بندی و خلاصه می کند .

بهتر است استاد در این بخش تعیین تکلیف کند و سوالاتی را برای هفته های بعد مطرح کند .

چند نکته :

هرکاتی چون ( مخصوصا )صدا ، اشارات و حرکات بدن بسیار اهمیت دارد .

صدا باید رسا و واضح باشد .

موارد استفاده از روش سخنرانی :

زمانی که مقدار فراگیران زیاد باشد بهترین روش است .

هنگامی که استفاده از روش های دیگر ممکن و یا آسان نباشد .

در مواردی که دانش جدیدی پدیدار گشته و در کتاب نیامده  .

هنگامی که فراگیران خردسال و یا بزرگ سال کم سواد هستند و قادر به خواندن و فهمیدن نیستند .

جهت ارتباط دادن یک موضوع تازه به مطالب گذشته .

در مواقعی مه استاد یا معلم بخواهد تجارب شخصی خود را بازگو کند .

محاسن :

اقتصادی بودن آن ( آموزش بیشترین مطالب در کمترین زمان )

انعطاف پذیری ( استاد یا معلم می تواند با مثال و دیگر وسایل مطالب را از حالت ثابت خارج کند )

سبب تقویت قوه بیان معلم و مهارت گوش دهی و نوشتن فراگیر می شود .

معایب :

استاد یا معلم متکلم وحده است و فراگیر غیر فعال است .

به تفاوتهای فردی اهمیت داده نمی شود و مطالب برای همه به نحو یکسان ارائه می شود

تقویت قوه تفکر و تمرکز شنونده در تمام طول تدریس مشکل می باشد

مطالب فقط حفظ می شوند و تجزیه و تحلیل در آن صورت نمی گیرد.

مهارت سخنرانی :

مطالب نباید آنچنان طولانیباشد که فراگیر خسته شود .

بهتر است از مثال هایی و گاهی بذله گویی استفاده گردد .

معلم باید پیش از سخنرانی حداقل یک بار آن را تمرین کند .

محیط فیزیکی یکی از نظر سرما ، گرما ، نور و... مورد ملاحظه قرار گیرد .

از واژه های قابل فهم استفاده شود .

هنگام سخنرانی بهتر است معلم یا استاد گاهی جای خود را تغییر دهد.

روش اکتشافی :

یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز باید مسیله مورد نظر را مشخص کند و راه حل های ممکن را برای آن در نظر گیرد به نتیجه هایی برسد و سرانجام به قوانین کلی و قابل تعمیم برسد . در این روش شاگرد با راهنمایی محمدود معلم  و یا بدون راهنمایی او هدف مورد نظر می رسد .

معلم می تواند :

اصول و راه حل مسئله را برا شاگرد توضیح دهد .

فقط اصولی از یادگیری اکتشافی را توضیح دهد و راه حل مسئله را در اختیار او نگذارد .

اصثول را تشریح نکند اما راه حل مسئله را تشریح کند .

نه اصول و نه راه حل را تشریح کند ( یادگیری بدون راهنمایی معلم )

محاسن روش اکتشافی :

تقویت توانیی ذهنی دانش آموزان

افزایش انگیزه دانش آموزان

فراگیر فنون اکتاشف را فرا می گیرد و خلاق و کاوشگر می شود

موجب دوام بهتر آموخته ها می شود .

معایب :

روش اکتشافی را نمی توان خارج از چارچوب علمی  مثل فیزیک ، ریاضی ، زیست و ...  آموخت .

وقت گیر است .