ارزشیابی تحصیلی چالشی بزرگ در آموزش ابتدایی

مقدمه :

در طول تاریخ ، هرگاه آموزش بوده است ؛ ارزشیابی از مواد آموزشی نیز وجود داشته است. این دو واژه همیشه در کنار هم و مکمل یکدیگر بوده اند. اما هرچقدر که نوع آموزش دچار دگرگونی شد، به تناسب آن ، نوع ارزشیابی نیز دستخوش تغییر و تحولات گردید. سیستم آموزش ایران نیز از این قاعده جدا نبوده و به فراخور تغییر نظام آموزش، نوع ارزشیابی را تغییر داده است. در همین راستا وزارت آموزش و پرورش در سال 82 تصمیم به تغییر ارزشیابی از کمی به توصیفی نمود. در طرحی که


ادامه مطلب ...