بسیاری از آموزگاران در کنار آموزش کتب درسی و اجرای دستورالعمل های وزارتی، فعالیت های اختصاصی  برای پرورش خلاقیت و ابعاد شخصیتی دانش آموزان،طرح های مختلفی را در کلاس درس به اجرا درمی آورند. این طرح ها را می توان به صورت کلی به سه حیطه تقسیم بندی کرد.

الف ) حیطه شناختی :در این گروه، معلم سعی می کند شناخت دانش آموزان را در زمینه خود، خالق و جهان هستی شکل دهد و به


ادامه مطلب ...