الف)بررسی نتایج و یافته ها

1-    از نظر نتایج آزمون: در میان 26 کشور شرکت کننده در آزمون علوم ابتدایی دانش آموزان ایران با کسب معدل 416 رتبه بیت و پنجم را تشکیل می دهند .در مورد ریاضی ابتدایی در میان 26 کشور ، ایران رتبه بیست و ششم را اتخاذ کرده است.در ریاضی راهنمایی ایران در میان 41 کشور ، رتبه 38 و علوم راهنمایی در میان 41 کشور رتبه 37 را کسب کرده است.


ادامه مطلب ...